Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. 1.Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (t. j. z dnia 24.06.2017 Dz. U. 2017.1219) określa rodzaj, zakres i warunki techniczne świadczenia przez OSEC Software Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem https://linker.shop

 1. Definicje

Klient – każdy podmiot nie będący konsumentem zawierający Umowę z Usługodawcą

Platforma Linker – to wytworzone, utrzymywane i rozwijane przez Usługodawcę oprogramowanie umożliwiające konfiguracje i zarządzanie przez Klienta relacjami z jego klientami.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Umowa – umowa o świadczenie usług udostępnienia Platformy Linker w modelu usługowym (SaaS) zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą.

Usługaudostępnianie Platformy przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pomocą przeglądarki internetowej (Witryny)

UsługodawcaOSEC SOFTWARE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-497 przy ulicy Zeusa 41 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000662133 NIP: 522-308-29-02, REGON: 366498427, wysokość kapitału zakładowego: 150 000 zł

Ustawaustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. z dnia 24.06.2017 Dz. U. 2017.1219)

Witryna – oznacza dedykowaną stronę internetową, za pomocą której Użytkownik ma dostęp do Platformy Linker.

 1. 3.Warunki świadczenia Usługi
 1. Podstawą do rozpoczęcia świadczenia Usług jest zawarcie Umowy w formie pisemnej.
 2. Usługodawca świadczy Usługę na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i Umowie.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu i Umowy, przy czym pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
 4. Na podstawie zawartej Umowy i niniejszego Regulaminu Usługodawca świadczy Klientowi usługę udostępniania Platformy Linker przez Usługodawcę za pomocą przeglądarki internetowej (Witryny).
 5. W ramach Usługi Klient ma możliwość korzystania z funkcjonalności Platformy Linker w celu wprowadzania danych, ich przetwarzania, pobierania i raportowania.
 6. Szczegółowe zasady świadczenia Usługi, w tym zakres odpowiedzialności i SLA, wynagrodzenie reguluje Umowa.
 7. Usługodawca zobowiązuje się na każde żądanie Klienta przesłane na adres e-mail: support@osecsoftware.eu.
 1. przesłać Klientowi aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usługi;
 2. poinformować Klienta o funkcji i celu oprogramowania lub danych, niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 1. Celem skorzystania z Usługi, Klient winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
 1. dostęp do sieci Internet (łącze min. 128 kbps dla użytkownika);
 2. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
 3. przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji wspieranej aktualnie przez jej producenta
 1. Ochrona praw własności intelektualnej
 1. W związku z tym, że Platforma Linker zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa autorskiego, Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.
 1. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usługi
 1. Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających Platformę Linker przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.
 2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą
 1. złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 2. programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
 3. spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 4. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 5. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.
 1. Klient, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.
 2. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
 1. włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
 2. aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
 3. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
 4. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
 5. szyfrowanie transmisji danych,
 6. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
 7. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.
 1. 6.Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje dotyczące technicznych aspektów funkcjonowania Usług i innych kwestii związanych z Usługą należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcę lub elektronicznej na adres elektroniczny support@linker.shop.
 2. Reklamacja powinna zawierać co nazwę Klienta, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz sposób i adres, na który ma zostać przesłana odpowiedź na reklamacje.
 3. Reklamację uznaje się za zgłoszoną po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia przez Usługodawcę.
 4. W przypadku braku potwierdzenia zgłoszenia reklamacji, reklamację automatycznie uznaje się za zgłoszoną następnego dnia roboczego po jej zgłoszeniu.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku zapłaty za świadczone Usługi.
 7. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 (trzydziestu) dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
 1. 7.Ochrona danych w Portalu
 1. Usługodawca zapewnia środki techniczne mające na celu ochronę wprowadzonych przez Klienta danych i zapobiegające ich usunięciu.
 2. Klient może pobrać wprowadzone swoje dane w dowolnym momencie w celu dodatkowego ich zabezpieczenia przed utratą. Procedura zrzutu danych zostanie ustalona pomiędzy Stronami.
 3. Ze względów bezpieczeństwa wszystkie wprowadzane do portalu dane są archiwizowane co najmniej  raz dziennie.
 4. Usługodawca zapewnia separację danych Klienta w ramach świadczonej usługi.
 5. Usługa umożliwia Klientowi konfigurację umożliwiającą Użytkownikom dostęp jedynie do danych udostępnionych przez Klienta.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 15.06.2018 r.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony http://www. linker.shop/regulamin.
 3. Usługodawca zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie https://www.linker.shop/regulamin i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.