Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 1. Dane osobowe użytkowników serwisu osecsoftware.eu („Serwis”) zawarte w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane przez OSEC Software spółka z o.o. („Spółka”) z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Użytkownikom przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach RODO.
 2. Spółka przetwarza dane osobowe użytkownika pozyskane w Serwisie w celu:
 1. realizacji zgłoszenia użytkownika (prośby o kontakt) i przedstawienia oferty, na podstawie zgody użytkownika (RODO 6.1.a);
 2. marketingowym, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych Spółki, co jest realizacją jej prawnie uzasadnionego interesu (RODO 6.1.f). Takie informacje przesyłane są na podstawie zgody użytkownika na komunikację elektroniczną i telefoniczną;
 3. jeżeli zgłoszenie dotyczy naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w celu realizacji obowiązku prawnego z art. 33 i 34 RODO.
 1. Administrator Danych Osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest OSEC Software spółka z o.o. z siedzibą przy ul.  Zeusa 41, 01-497 Warszawa
 1. Inspektor Ochrony Danych
 1. Wyznaczony jest inspektor ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
 1. listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych; OSEC Software; ul. Tadeusza Borowskiego 2; 03-475 Warszawa
 2. e-mail: info@osecsoftware.eu
 1. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Podanie danych jest dobrowolne.
 2. Dane pozyskane w celu realizacji prośby o kontakt będą przetwarzane aż do momentu wycofania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie. W każdej chwili przysługuje użytkownikowi prawo do wycofania zgody, ale jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w czasie, gdy Spółka ją posiadała.
 3. Spółka będzie przetwarzać dane użytkownika pozyskane za pośrednictwem Serwisu w celach marketingowych tak długo, aż użytkownik nie wyrazi wobec takiego przetwarzania sprzeciwu.
 1. Prawa użytkownika
 1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
 2. prawo wycofania zgody – w dowolnym momencie, jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 3. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 4. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 5. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, tylko w sytuacji, jeśli Spółka nie będzie zobligowana przepisami prawa do ich przetwarzania,
 6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 7. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych w formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Spółka przesłała jego dane do innego administratora, o ile będzie to technicznie możliwe.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
 1. Odbiorcy danych
 1. Z zastrzeżeniem ust.2, Spółka nie udostępnia podmiotom trzecim danych użytkownika zebranych za pośrednictwem Serwisu., o ile nie otrzyma na to zgody użytkownika.
 2. Spółka będzie przekazywać dane osobowe użytkownika:
 1. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 2. podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 1. Dostęp do danych osobowych mają tylko wybrani pracownicy Spółki oraz pracownicy podwykonawców, z których usług korzysta Spółka do utrzymywania funkcjonalności Serwisu, którzy są zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy.
 1. VII.Bezpieczeństwo
 1. Spółka wdrożyła rozwiązanie zapewniające wysoki poziom ochrony danych użytkownika, w tym certyfikat SSL spełniający wysokie standardy ochrony danych osobowych.
 1. VIII.Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)
 1. Strona internetowa Serwisu może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania ze strony.
 2. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie Serwisu.
 3. W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje Serwisu mogą nie działać.
 1. Aktualizacje Polityki prywatności
 1. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 01.05.2018 r.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.
 3. Nowa wersja Polityki prywatności publikowana będzie na stronie Serwisu